Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Из дейността на ОМО “Илинден” - ПИРИН

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С МАКЕДОНСКО САМОСЪЗНАНИЕ ПРЕЗ 2020 г.


Нито една регистрирана партия в България не защитава правата на македонците. Представители на целия обществен спектър, с изключение на малка част от гражданския сектор , третират македонците като нещо несъществуващо и несериозно. Няма (и не е имало) македонски представители в Комисията за малцинствата. Когато се говори и пише официално за етнически групи в България, македонците не се споменават, а македонската култура, език и история не са представени в нито една правителствена публикация или официален сайт. Македонците не са предвидени в нито една програма за етническите общности и не получават никакъв вид на помощ от държавата за запазване и развитие на своята култура и идентичност .
И тази година Комисията срещу дискриминацията (а нито някоя друга държавна институция) не е взела никакво отношение относно положението и проблемите на македонците в България, независимо че броят присъди на ЕСПЧ срещу България нарасна на 14. За 30 години демокрация нито една българска официална институция не го е правила.
Въпреки големия брой препоръки от международни институции българските власти твърдо продължават да отказват започване на диалог с представители на македонското малцинство.
РБългария проява подчертан стремеж да направи невъзможно повдигането на този въпрос в Европейския съюз.
По-важни събития през 2020 г.
На 10 март 2020 г. излезе докладът на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека Дуня Миятович за България, в който за „етническите македонци“ се говори в четири глави, в разделите: Расизъм, нетолерантност и дискриминация, Нетолерантност и слово на омраза срещу малцинствата, Институционална, законова и политическа рамка, Правозащитни органи, Заключения и препоръки, и в специален раздел, озаглавен: Правото на свобода на сдружаване на лицата, идентифициращи се като етнически македонци. „Комисарят отбелязва с тревога ширещата се нетолерантност, демонстрирана срещу малцинствени групи в България, засягаща особено... лицата, самоопределящи се като етнически македонци“ . Комисарят препоръча на българските власти да регистрират македонските организации, да се въздържат да отказват регистрации на база на отричане на македонско малцинство и да започнат диалог с македонците.
На 29 май Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) прие две нови решения, с които България бе осъдена за нарушаване правата на македонците. Става дума за делата, водени от Македонския клуб за етническа толерантност и Дружеството на репресираните македонци в България по време на комунистическия режим заради отказа на държавата да ги регистрира. С това присъдите срещу България за нарушаване правата на македонците станаха 14.
На 26 май е приет докладът на Съветодавния комитет по Рамковата конвенция за защита на националните малцинства (публикуван през октомври). В него на 36 места се споменават македонците в България и се препоръчва властите да започнат диалог с македонците за прилагането на конвенцията спрямо тях, да не злоупотребяват с дефиницията за обективни критерии за съществуването или не на дадено малцинство с цел ограничаване правото на самоопределение, както и съвети за идното преброяване, включително включване на графа за по-малобройните малцинства като македонското .
На 20 юли 2020 г. Благоевградски окръжен съд след по-малко от година отне регистрацията на Сдружение за защита на основни граждански права, използвайки мотиви, многократно осъдени от ЕСПЧ и останалите институции в Страсбург.
На 28 август Групата за демокрация, владеене на правото и фундаменталните права в Европейския парламент (DFRMG) постави въпрос към заместник-министъра на правосъдието на България и Комисията за защита срещу дискриминация: „Как българското правителство и Комисията за защита срещу дискриминация ще осигури пълна защита на всички малцинства?... Ние имаме доклади за... опити да се попречи на работата на неправителствени организации, работещи с македонското малцинство в България (дерегистрация на организации). Специално за Комисията за защита срещу дискриминация: какви разследвания е предприела през изминалата година по тези случаи и какви решения е приела по тези случаи?“
В началото на септември българското правителство изпрати до държавите, членки на ЕС, Обяснителен меморандум за отношенията между Република България и Република Северна Македония в контекста на разширяване на ЕС и процеса на стабилизация и асоциация, в който поставя като условие за членството на Македония в Съюза нейното отричане от македонското малцинство и спиране на всякаква евентуална подкрепа за същото в международните институции .
На 1 октомври Комитетът на министрите при Съвета на Европа взе поредното си решение по отношение на неприлагането от страна на България на решенията на Съда по правата на човека. Решението се отнася до 6 присъди, приети между 2000 и 2020 г., за отказите да се регистрират ОМО „Илинден“, Македонският клуб за етническа толерантност и Дружеството на репресираните македонци в България. В него Комитетът „отбелязва с дълбока загриженост, че по отношение на генералните мерки от 2006 г. насам на организации, подобни на ОМО „Илинден“, е отказвана регистрация в много случаи на основание възможност организациите, подкрепящи съществуването на „македонско малцинство“, да застрашат националното единство и конституционната забрана на организации, които си поставят политически цели, основания, които са били систематично отхвърляни от Европейския съд в делата от тази група... изпълнението на тези присъди изисква освен конкретни законови решения и административни мерки, също и ясно послание от страна на властите и продължителни усилия да стане ясно, че на ОМО „Илинден“ и други подобни организации не бива да им се отказва или да им се отнема регистрация на основания, свързани с техните цели, (основания) вече отхвърлени от Европейския съд... ПРИКАНВА ги също така да предадат послание и да продължат усилията си за повишаване на осведомеността, че на асоциации, целящи да постигнат „признаването на македонското малцинство в България“, не трябва да се отказва регистрация на основания, свързани с целите на организациите и средствата за осъществяването им, които противоречат решенията на Европейския съд по тези дела, и че такива сдружения не следва да бъдат обект на процедури за разпускане на подобни основания...“
На 2 октомври след продължителни преговори в Европейския парламент бе приета резолюция за България, в чиято точка 15 парламентът „осъжда всички случаи на слово на омраза, дискриминация и враждебност срещу хора от... малцинствени групи, което остава проблем, предизвикващ остра загриженост; призовава властите... да подобрят правната защита срещу дискриминация и престъпления от омраза и да разследват и преследват ефективно такива престъпления; ...призовава българското правителство да засили сътрудничеството с международни и местни наблюдатели на правата на човека и да предприеме всички необходими мерки за ефективна защита на правата на малцинствата, по-специално правата на свобода на изразяване и свобода на сдружаване, включително чрез изпълнение на съответните решения на Европейския съд по правата на човека [13]; призовава българските власти и длъжностни лица да осъдят категорично всички актове на насилие и слово на омразата срещу малцинствата“. При това в бележка 13 са цитирани именно делата в ЕСПЧ за ОМО „Илинден“.
На 8 декември България блокира началото на преговори на Македония, въпреки че на 18 ноември македонският премиер Зоран Заев заяви, че България няма малцинствени претенции към България.
ОТРИЧАНЕ НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЯ, МАЛЦИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТ
Македонците не са признати като малцинство (напротив, отричането на съществуването на малцинството е фундаментална държавна доктрина, както показа конфликтът с Македония), не са включени в приложния обхват на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, не се отбелязват в държавната документация, касаеща малцинствата и етническите групи, и нямат свои представители в Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси .
Отричането на малцинството в последните години бе превърнато и в условие към РМакедония за нейната евроинтеграция. Според позицията, изложена в Разяснителния меморандум, Договорът за приятелство с Македония е разчистил, „че всякакви претенции за съществуването на така нареченото „македонско малцинство“ на територията на България са неоснователни“. Съответно „България очаква Република Северна Македония да изпълни ангажиментите си, да преустанови гореспоменатите политики, незабавно да приведе своите позиции и действия в международни организации и форуми в съответствие с чл. 11 от договора и да прекрати практиката си по инструментализиране на многостранни формати и механизми за мониторинг за оказване на неправомерен натиск върху България. Това ще бъде предпоставка за получаване на съгласието на България за всяка следваща стъпка в процеса на интеграция“
 
   НАРОДНА ВОЛЈА
КОЙ УНИЩОЖАВА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИСТИНИ? КОЙ ПРАВИ КОЩУНСТВО В БОЖИЯ ХРАМ?
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
МЕМОРАНДУМОТ НА МАНУ, МПЦ-ОА И УКИМ ПОВИКУВА НА ОДБРАНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Читај
СО БЛЕДСКИОТ ДОГОВОР БУГАРИЈА ПРИЗНАЛА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НАРОД И МАКЕДОНЦИ, СЕ ШТО ДЕНЕСКА СПОРИ
Читај
В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

Известявамe читателите на вестник „Народна воля“, че книгата „Гневът на правдата“ от Ян Пирински вече може да четете и на интернет на следния адрес:

www.gnevot-na-pravdata.comБ Л А Г О Д А Р Н О С Т!

Редакцията на вестник “Народна воля” изказва своята най-искрена признателност и почит на Минчо Ташев от Канада за често изпращаната финансова помощ на вестник “Народна воля”.
Редакцията на вестника благодари на дарителя за патриотичния жест и му пожелава здраве, щастие и успехи в живота.СКРЪБНА ВЕСТ

ПЕТЪР СТОЕВ ХРИСТОВ

На 26.11.2020 година в град Благоевград почина Петър Стоев Христов, роден на 02.07.1936 година в село Яново, Санданско, Пиринския дял на Македония.

Петър Христов живя и израсна в семейство с македонско национално чувство, наследено от дядо му Стоян Христов, който е участвал в четите на Яне Сандански и Илия Кърчовалията в борбата за освобождението на Македония от турското робство и възстановяване на самостоятелна македонска държава. А стрико му Иван пък заедно с македонските партизани от Егейския дял на Македония участва за прогонването на българските окупационни войски от Македония. Всъщност Петър още от малък вече знае коя е неговата родина и националната си иден- тичност. А по примера на братята си Александър и Георги, Петър, пленен от музата на поезията, започва да пише стихове, някои от които се публикуват във в. „Народна воля”. Издава стихосбирката „Почти на ручей ромон” през 2003 година в Благоевград.

В поетичните му творби е отразена непрекъсната му жажда за доброта и човечност, и голямата му любов към Македония, за която посвети няколко стихотворения. Петър бе изключително скромен и човечен, с нежна душа на поет и с непокорен дух за правда и справедливост.

Председателството на ОМО „Илинден” – ПИРИН и редколегията на в. „Народна воля” изказват най-искрени съболезнования на опечалените!
Почивай в мир, Петре! Поклон пред светлата ти памет!!!


Поезия

ПЕСЕН ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Грозна буря – черно ято
с гръм коситба ще коси –
иде гибел, от която
няма кой да го спаси.

Грозна буря се извива,
птици спрели песента.
Гоце Делчев са убили!
Тъжна, майко, е вестта!

Майски ден е, а след боя
потъмнява свода син.
Наведи се, майко моя,
да целунеш своя син!

А когато го прегърнеш
с две илинденски ръце,
в свято слънце ще превърнеш
най-безсмъртното сърце.

Нека в черната разлъка
пеят житни класове!
Нека робската ни мъка
ражда нови синове!

И над мъртвите усои
пак ще грейне сводът син.
И отново, майко моя,
ще вървиш след своя син!

И когато суховеи
веят мъртви знамена,
той ще пази от злодей
твоя дом и бъднина!

ПЕТЪР ХРИСТОВOur Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting